AFGELAST

UITNODIGING tot het bijwonen van de 94e ALGEMENE LEDENVERGADE­RING van S.V. V.O.A.B. op woensdag 8 december 2021, aanvang 20.00 uur in Clubhuis 't Amateurke, Spoorbaan 45 te Goirle.
De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.  Stemgerechtigd zijn alle leden van 18 jaar en ouder.

A G E N D A

 

1.      Opening

2.      Financiële zaken:

- Jaarverslag 2020-2021

- Vaststelling contributie

             - Begroting 2021-2022

            - Kascontrolecommissie

3.      Statutenwijziging

4.      Beleidsplan 2022-2027

5.      Jubilarissen

6.      Rondvraag

7.      Verkiezing bestuursleden

-          aftredend en niet herkiesbaar:         Marc van Rijswijk

-                                                               Maruskja Vos-Van Hest

-                                                                Bert van der Velden

-                                                                Peter Uijens

-                                                                Ad Mallens

                                                                  

       Het bestuur draagt Arnoud Strijbis voor als nieuw bestuurslid met als functie voorzitter.

       Het bestuur draagt Martijn Lamers voor als nieuw bestuurslid.

 

8.      Sluiting

 

 

      Toelichting

      punt 2:       Het jaarverslag en de begroting zijn verkrijgbaar bij de penningmeester en liggen voor aanvang van de jaarvergadering voor belangstellenden ter  inzage in de bestuurskamer.

      Punt 3 en 4: De concept-statuten en het concept beleidsplan 2022-2027 zijn op woensdag 3 november 2021 per mail naar de leden gestuurd.

      Punt 7:       Volgens artikel 14 lid 2c kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de jaarvergadering kandidaten gesteld worden. Zij dienen een bewijs van ondersteuning door ten minste drie leden, voorzien van handtekening, te overleggen en in te leveren bij de secretaris.

 

 

November 2021

Namens het bestuur van de S.V. V.O.A.B.,

P. Uijens, secretaris