Lid worden

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door het volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. (Zie verder toelichting op formulier).
Wijzigingen van adres, telefoonnummer, 06 nummer, mailadres en afmeldingen dienen schriftelijk, bij voorkeur via e-mail te gebeuren aan de ledenadministratie.

Ton van Gils
Wilteindstraat 8
5051 SN Goirle
E-mail: ledenadministratie@voab.nl

1. Aanmeldingsformulier

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.

Download het aanmeldingsformulier onder aan deze pagina en stuur het volledig ingevulde formulier per voorkeur via e-mail in aan ledenadministratie@voab.nl

Het inschrijfformulier wordt door de ledenadministrateur doorgestuurd aan leeftijdscoördinator die contact zal opnemen of je of je kind ingedeeld wordt in een team (bij sommige leeftijdscategorieën geldt helaas een wachtlijst) de leeftijdscoördinator zal ook informatie verstrekken over trainingstijden, wedstrijden e.d.

Het lidmaatschap is pas een feit na goedkeuring door het bestuur.

2. Verwerken persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, S.V. V.O.A.B. voldoet aan deze AVG, zie hiervoor onze "Privacy Policy".

Uw persoonsgegevens wordt door S.V. V.O.A.B. uiterst zorgvuldig beheerd en worden verwerkt en opgeslagen in een geautomatiseerd bestand.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming om de gegevens door te geven aan de KNVB in verband met aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten

S.V. V.O.A.B. draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en gaat hier zorgvuldig mee om op basis van de hiervoor geldende regelgeving.

Wij vertrekken gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.  

3. Foto’s en video’s

S.V. V.O.A.B. maakt gebruik van eigen fotografen die met regelmaat foto's en video's maken van onze teams en (voetballende) leden. Deze foto's en video's worden gebruikt voor eigen gebruik en publicatie op onze website en (social) media. Met uw inschrijving gaat u akkoord met het gebruik en publicatie van deze foto’s  en video's door S.V. V.O.A.B. 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

 4. Aansprakelijkheid

De leden van S.V. V.O.A.B. zijn via de K.N.V.B. verzekerd tegen ongevallen en Wettelijke Aansprakelijkheid, die ten gevolge van verenigingsactiviteiten kunnen ontstaan.
Aanvaarding van het lidmaatschap houdt automatisch in, dat het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger de vereniging niet aansprakelijk zal stellen voor enigerlei materiële of immateriële schade, die door betreffende verzekering niet wordt vergoed.
De van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden liggen voor elk lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ter inzage bij de secretaris. (nog te regelen)

5. Contributieverplichting

De te betalen contributiebijdragen staan vermeld op de website onder “Informatie

Bij inschrijving zijn inschrijf- en aanmeldkosten verschuldigd van € 25,00 deze worden bij de eerste contributiebetaling automatisch geïncasseerd.

 •   Bij aanmelding voor de 16e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van die maand.
 •   Bij aanmelding na de 15e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van de volgende maand.

Een seizoen (=verenigingsjaar) loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daar op volgend. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, automatische incasso van de contributie vindt halfjaarlijks plaats:

 •   eind juni voor de periode 1 juli tot en met 31 december en
 •   eind december voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni

•  Voor een automatische incasso vult elk nieuw lid op het aanmeldingsformulier een machtiging in waarmee de S.V. V.O.A.B. gemachtigd wordt de verschuldigde contributie en inschrijf- en aanmeldingskosten en van uw banknummer af te laten afschrijven.

• de kosten van de door de KNVB in rekening gebrachte boetes van door het lid ontvangen gele en rode kaarten worden door S.V. V.O.A.B doorberekend aan het lid, boetes worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Klik hier voor meer informatie.

6. Voetbalkleding

Elk lid van S.V. V.O.A.B.  is verplicht tijdens wedstrijden het originele clubtenue te dragen.

Elk lid ontvangt om de vier jaar een nieuw shirt, voetbalbroek en – sokken.

De shirts blijven eigendom van S.V. V.O.A.B. en worden door het team zelf gewassen.

Na aanmelding ontvangt elk actief voetballend lid een voetbalbroek en een paar voetbalsokken. Bovendien krijgt ieder nieuw lid, jonger dan 12 jaar, een voetbalrugzak. Deze voetbalbroek, - sokken en - rugzak worden eigendom van het nieuwe lid.

Elk nieuw actief lid ontvangt na inschrijving een e-mail waarmee de voetbalbroek, voetbalsokken en eventueel voetbalrugzak kan worden opgehaald bij Wilkin Sports, Professor Goossenslaan 28, 5022 DM te Tilburg.

Heb je een nieuwe Robey VOAB voetbalbroek, - kousen nodig dan zijn deze te koop bij:

Wilkin Sports - Beter in Sport, Professor Goossenslaan 28, 5022 DM te Tilburg

Clubleden ontvangen 10% korting op catalogusprijs van Robey artikelen en/of voetbalschoenen.

 

7. Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts met ingang van een nieuw verenigingsjaar. De opzegging van u of uw kind moet schriftelijk, bij voorkeur via e-mail aan ledenadministratie@voab.nl te worden ingezonden en wel uiterlijk vóór 1 juni. U ontvangt van de opzegging een bevestiging via e-mail. Schriftelijk opzeggen is uiteraard ook mogelijk met een brief aan:

Ledenadministratie S.V. V.O.A.B. ,Wilteindstraat 8, 5051 SN Goirle

Bij niet tijdige afmelding is nog contributie verschuldigd over het gehele volgende verenigingsjaar.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, welke uitsluitend ter beoordeling zijn van het bestuur van de S.V. V.O.A.B.

8. App Voetbal.nl

Via de app Voetbal.nl (te downloaden via appstore) kan ieder lid, voor kinderen onder 16 jaar de ouder/verzorger, zich met het bij V.O.A.B. in de ledenadministratie bekende e-mailadres aanmelden.

Je kunt in deze app de volgende zaken inzien:

 •   Programma, standen en uitslagen van jouw teams

Persoonlijke- en teamstatistieken
Volg de teams van je vrienden en familie
Direct op de hoogte van afgelastingen
Video’s en foto's van jouw teams
 

Je kunt via deze app ook een aantal zaken aanpassen/wijzigen:

 •   Uploaden van foto die wordt gebruikt als spelerspasfoto
 •   Adresgegevens
 •   Telefoonnummer
 •   Mobielnummer
 •   Zichtbaarheid i.v.m. privacy
 •   Ontvangen nieuwsbrief van Voetbal.nl via e-mail
 •   Ontvangen aanbiedingen van partners van KNVB of van partijen uit geselecteerde branches.