Zaterdag 18 december werd de ALV gehouden bij De Commanderie nadat deze daarvoor twee keer moest worden uitgesteld. Een verslag van deze ALV zullen wij later publiceren maar nu willen wij alvast drie personen op de voorgrond plaatsen.

In de eerste plaats Marc de Brouwer die voor zijn vele verdiensten zowel bij de jeugd, de senioren als bij activiteiten voor de gehele club werd benoemd tot erelid. 

De twee andere personen zijn aftredend voorzitter Ad Mallens (op de foto rechts) en de nieuwe voorzitter Arnoud Strijbis (links) die de voorzittershamer in ontvangst neemt.

Lees hieronder meer over deze ALV.

Dat de huidige pandemie rare dingen veroorzaakt mag voor iedereen onderhand wel duidelijk zijn. Hierdoor was de ALV vorig seizoen online en dit seizoen al twee keer uitgesteld en tot overmaat van ramp werd hij nu gehouden buiten Goirles grondgebied nl. bij de Commanderie. Hier waren wel alle faciliteiten aanwezig voor de VOAB- leden om op een veilige manier met 1½ meter afstand te vergaderen. Een betrokken aantal leden was lijfelijk aanwezig evenals een tiental leden die de vergadering liever thuis online volgden.

 Na een kort openingswoord van (scheidend)voorzitter Ad Mallens sloot hij direct de vergadering omdat het statutair vereiste quorum aan leden niet aanwezig was om de vergadering door te laten gaan. En vrijwel direct hierna opende hij een nieuwe vergadering omdat de 95ste  Algemene jaarvergadering dan wel statutair mogelijk was geworden. Dit kwam enkel en alleen omdat er een agendapunt was waarvoor dit moest. Dit punt betrof de nieuwe statuten. Het bestuur heeft samen met een paar leden nog eens gekeken naar de statuten en deze naar de moderne tijd gebracht. Eén van de belangrijkste aanpassingen is nu dat leden vanaf 16 jaar stemrecht hebben en voor de leden jonger dan 16 kunnen de wettelijke vertegenwoordigers stemmen op een ALV. Hier heeft VOAB geen primeur mee maar loopt wel mee voorop met dit nieuw initiatief voor meer transparantie binnen de club.

Penningmeester Janôt Embregts nam met de aanwezigen de financiële cijfers door van het laatst boekjaar. Het nieuwe financiële beleid dat een aantal jaren geleden is ingezet, begint nu zijn vruchten af te werpen. Ondanks de pandemie staat VOAB er financieel goed voor. Compensatieregelingen van de overheid en een paar meevallers (o.a. geld van Willem II) hebben het gemis aan contributie van de seniorenleden en inkomsten uit het clubhuis teniet gedaan. De cijfers zijn gecontroleerd door de diverse commissies en de penningmeester werd decharge verleend door de vergadering en werd verder beloond voor het vele werk met een dankbaar en lang applaus.

Nieuw beleidsplan

Het afgelopen seizoen is er door diverse commissieleden (hiervoor veel dank voor het vele werk) van VOAB gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Koen de Rooij verzorgde via een PowerPoint-presentatie de doelstellingen en resultaten van dit nieuwe beleidsplan.
Met dit beleidsplan is een richting gegeven waar VOAB nu staat en waar het de komende jaren naar toe wil. De bekende stip aan de horizon. Het beleidsplan is niet in beton gegoten en wordt niet star uitgevoerd maar is enkel en alleen de leidraad die ons de komende jaren verder gaat helpen naar een aantal geformuleerde doelstellingen. Wij noemen hier enkele: Financieel gezond beleid en groeien op eigen kracht en niet afhankelijk zijn van subsidies of grote geldschieters. Sportieve groei door en met eigen jeugd en zoveel mogelijk eigen trainers, maar bovenal een veilig thuis voor iedereen die de voetbalsport in Goirle wil bedrijven, of dit nu op een hoog niveau is of gewoon met vrienden/vriendinnen elke week een balletje trappen. VOAB moet er zijn voor iedereen en allemaal. Niemand uitgezonderd. Het plan was enkele weken al eerder al gepresenteerd aan iedereen die er het fijne van wilde weten dus werd het vandaag zonder op of aanmerkingen aangenomen en kan het bestuur er de komende jaren mee aan de slag.

Erelid Marc de Brouwer

Na een korte pauze werd Marc de Brouwer naar voren geroepen en ten overstaan van de gehele vergadering werd hem het erelidmaatschap verleend en de speld die daarbij hoort opgespeld. Voor het vele werk dat hij jarenlang heeft gedaan bij de jeugd en senioren, alsmede voor alle andere activiteiten bij de club. Niemand doet tevergeefs een beroep op zijn medewerking en altijd positief en nooit klagend kan er hier alleen maar sprake zijn van echt VOAB- DNA.

Toen werd het tijd voor verkiezingen van nieuwe bestuursleden. Martijn Lamers werd gekozen als nieuwe secretaris. Aftredend als bestuurslid waren Peter Uijens, Marc van Rijswijk, Bert van der Velden, en Maruskja Vos. Vele jaren hebben zij samen VOAB bestuurd en gebracht waar VOAB nu is. Met voor eenieder een mooi woord werden zij bedankt door de voorzitter en voorzien van bloemen en een (horeca)waardebon en vergezeld van een applaus. Peter Uijens bedankte in zijn nawoord nog iedereen waarmee hij het voorrecht had om samen te mogen werken gedurende de bijna 28 jaar dat hij bestuurslid is geweest.

Daarna was het de beurt aan Ad Mallens om afscheid te nemen. Maar liefst 18 jaar is hij voorzitter geweest van de sv. VOAB. Bij zijn aantreden had hij drie voornemens: 1. VOAB financieel gezond maken. 2. De VOAB jeugd laten groeien. 3. Het eerste elftal naar het hoogste niveau te brengen. Terugkijkend kan er geconcludeerd worden dat hij in de belangrijkste dingen geslaagd is.

VOAB is financieel gezond. Gebleken is, dat tijdens de Coronapandemie VOAB een stootje kan hebben. Verder is het ledenaantal deze week gegroeid naar een historisch ledenaantal van 1300 leden. In zijn afscheidswoord bedankte hij, licht emotioneel, alle bestuursleden en commissieleden die hem daarbij hebben geholpen en hebben bijgestaan tijdens deze 18 jaar. Daarna droeg hij symbolisch de hamer over aan Arnoud Strijbis. Hij mag proberen de grote schoenen die Ad Mallens achter laat proberen op te vullen.

Ervaring hiervoor heeft hij genoeg daar hij in het dagelijks leven voorzitter is van twee Nationale sportbonden. In zijn openingswoord bedankte hij zijn voorganger en als eerste daad kreeg Ad Mallens de onderscheiding erevoorzitter opgespeld.

Hij memoreerde nog even aan het feit dat Ad Mallens zoon is van een van de oprichters in 1929 Toontje Mallens. Met recht kan hier gesproken worden dat zijn vader zaliger ontzettend trots zou zijn geweest op zijn zoon.

Hiermee is hij de derde erevoorzitter die VOAB heeft in haar 92-jarig bestaan. Deze drie voorzitters, Ad Mallens, Jo Brekelmans en Jo Eijsermans hebben samen meer dan de helft van de 92 jaar die VOAB bestaat bestuurd.

Met een korte maar venijnige tik werd daarna de vergadering afgehamerd door de nieuwbakken voorzitter en konden alle aanwezigen de gedecoreerden feliciteren met een boks of schouderklap. De felicitaties waren niet minder gemeend maar de tijd is er helaas nog niet naar om elkaar te bedanken met handen schudden en drie kussen.

(verslag van Maarten Scholtze)

(foto's Kees van Boxtel)